Statut udruge

 

S T A T U T

UDRUGE INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga invalida rada grada Varaždina (u daljnjem tekstu Udruga) je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja invalide rada na području grada Varaždina i Varaždinske županije u cilju ostvarivanja i usklađivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa u oblasti invalidnosti i invalidske zaštite.

Udruga je članica Hrvatskog saveza udruga invalida rada, a može se udružiti i učlaniti u odgovarajuće udruge invalida na području grada Varaždina, županije pa i šire.

Udruga surađuje sa sindikatima u ostvarivanju njihove uloge i zadaća na području zaštite invalida.

 

Članak 2.

Udruga je pravna osoba i djeluje na području grada Varaždina i županije pod nazivom: UDRUGA INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA, a njezino je sjedište u Varaždinu, Trg Slobode, 10.

Skraćeni naziv udruge je UIR Varaždina, a upisuje se u Registar udruga pri županijskom uredu za opću upravu Varaždin.

Udruga ima svoj pečat, okruglog i četvrtastog oblika s natpisom: UDRUGA INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA, s točnom naznakom adrese sjedišta i broj telefona.
Pravokutni pečat je dužine 6.5 cm i širine 1,5 cm.
Okrugli pečat je promjera 2,5 cm s istim tekstom i znakom invalida. Taj pečat služi za ovjeru financijske i druge dokumentacije.

Članak 3.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Skupštine udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora te tajnik Udruge prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom.
Dopredsjednik i pojedini članovi udruge mogu predstavljati udrugu prema ovlastima koje im daje predsjednik.

U pravnom prometu s trećim osobama, Udruga istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

Članak 4.

Rad Udruge i njezinih tijela je javan.

Skupština i druga tijela Udruge dužni su osigurati redovito i potpuno informiranje članova o aktivnostima Udruge i njenih tijela.

Sjednicama svih tijela Udruge mogu biti nazočni i sudjelovati u radu, bez prava na odlučivanje, invalidi rada koji nisu članovi tih tijela, zatim osobe iz redova javnih i stručnih djelatnika s područja koja su od važnosti za Udrugu, kao i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, te djelatnici za javno priopćavanje.

O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.

 1. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Ciljevi i zadaci Udruge su:

 • da promiče ljudska prava i djeluje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada
 • da planira, prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, posebne zaštite invalida rada, kao i zaštita okoliša u kojem oni žive i rade, te predlaže ovlaštenim, državnim i drugim tijelima donošenje mjera i propisa za unaprjeđenje pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja osoba s invaliditetom i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu
 • da surađuje s županijskim i lokalnim samoupravnim i upravnim tijelima u pitanju rješavanja problematike invalida rada te ostvarivanja i razvoja novih društveno gospodarskih odnosa na tom području
 • da potiče pokretanje i organiziranje odgovarajućih gospodarskih djelatnosti radi djelotvornijeg zapošljavanja invalida rada uz istodobno prikupljanje sredstava za ispunjavanje osnovnih zadaća Udruge
 • da organizira pravnu službu i savjetovalište invalida rada
 • da inicira i sudjeluje, odnosno posreduje u pribavljanju i raspodjeli humanitarne pomoći za invalide rada
 • da sudjeluje u akcijama u sklopu obilježavanja dana invalida kao i drugih odgovarajućih manifestacija na nacionalnom i međunarodnom planu
 • da organizira i potiče kulturne, športske i rekreativne djelatnosti invalida rada te zajednička druženja
 • da razvija suradnju s drugim organizacijama invalida u Hrvatskoj i izvan nje
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti

 

Članak 6.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela Udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi posebne zaštite maloljetnika propisane zakonom i drugim propisima.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 7.

Član udruge može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno zakonu i statutu, ona koja:

 • ostvaruje jedno od prava iz invalidskog i mirovinskog osiguranja po osnovi invaliditeta, izmjene radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći
 • ima umanjenu radnu sposobnost, nastalu kao posljedica ozljede, bolesti ili oštećenja
 • svojim radom može stručnošću doprinijeti unaprjeđenju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada.

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 8.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. O prijemu u članstvo daje suglasnost Upravni odbor udruge, odnosno predsjednik Udruge uz provjeru nakana i zajedničkih interesa.

Svaki član plaća članarinu redovno u iznosu i na način kako to odredi Skupština udruge.

Udruga je obvezna voditi popis svojih članova koji se vodi elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva (ako su propisane statutom), datumu prestanka članstva u Udruzi, te druge podatke.

Udruga je također obvezna o bitnim promjenama obavještavati Hrvatski savez udruga invalida rada.

Članak 9.

Prava članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge
 • da djeluju u svim oblicima rada Udruge
 • da tijelima Udruge podnose prijedloge i sugestije, prigovore i žalbe te da budu pravodobno informirani o radu i aktivnostima Udruge

Članak 10.

Obveze članova su:

 • da se sukladno svojim zdravstvenim, fizičkim i psihičkim mogućnostima aktivno zalažu i rade na izvršenju ciljeva i zadaća Udruge
 • da sudjeluju u akcijama koje Udruga organizira i provodi u okviru programskih obveza i zadaća
 • da redovito plaćaju članarinu
 • da čuvaju interese, imovinu i ugled Udruga
 • da se pridržavaju Statuta Udruge

Članak 11.

Prestanak članstva u udruzi može biti samoinicijativno, isključenjem radi neaktivnosti ili teže povrede Statuta i ugleda Udruge (kada svojim ponašanjem narušava red ili iznošenjem neistine o Udruzi i njenim članovima). Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge većinom nazočnih članova.

Prestanak članstva u Udruzi nastaje i kada član ne plaća redovito članarinu i to već nakon 1. godine.

Postupak za isključenje iz članstva mogu pokrenuti: predsjednik Udruge, te druga tijela Udruge. Prvostupanjsku odluku donosi Upravni odbor Udruge, a protiv te odluke moguća je žalba u roku od 15 dana Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 12.

Udruga djeluje kao temeljna udruga invalida rada za područje grada Varaždina i Varaždinske županije, koja u svom sastavu može imati različite oblike organiziranja kao što su: produžnice, ogranci, sekcije ili aktivi za područje jednog ili više naselja ili mjesta, dijelovi grada, odnosno pojedina poduzeća, ustanove ili slično. Navedeni sastavni oblici u pravilu nemaju status pravne osobe.

Invalidi rada koji su umirovljeni ili iz bilo kojih razloga nisu u radnom odnosu, ako iz opravdanog razloga nisu i ne mogu biti uključeni u jedan od prethodno navedenih oblika organiziranja imaju pravo na neposredno učlanjivanje u Udrugu.

Članak 13.

Kandidacijski postupak, broj, način izbora i opoziv zastupnika i članova u tijelima Udruge regulira se posebnom odlukom Upravnog odbora Udruge.

Svaki član tijela Udruge može dati ostavku, a od biračkog tijela koje ga je biralo može biti opozvan.

Svaki član Udruge odgovara za svoj rad u organizaciji koju predstavlja kao i za svoj rad u tijelu Udruge u čijem radu sudjeluje, odnosno u koji je biran.

 

IV TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • predsjednik

Mandat svih tijela traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Svakom predstavniku u tijelima Udruge mandat može prestati prije određenog roka i to zbog:

 • ostavke
 • opoziva
 • smrti

U tom slučaju umjesto osobe čiji mandat prestaje može se birati druga osoba i to na način kako se biraju članovi tijela Udruge (slijedeći na izbornoj listi).

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo Udruge, koju čine zastupnici svih dijelova Udruge birani uz kriterije i postupak kako je regulirano Statutom.
Skupština broji najviše petnaest zastupnika, ukoliko nije drugačijom odlukom iz čl. 13. ovog Statuta utvrđeno.

O ukupnom broju zastupnika Skupštine, kao i o postupku te načinu njihovog izbora, odlučuje Upravni odbor i to najmanje trideset dana prije održavanja Izborne skupštine.
Broj delegata za Izbornu skupštinu ne može biti manji od 20% članova koji redovito plaćaju godišnju članarinu.

Članak 16.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda svaka tri mjeseca, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine, predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni rad sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijela, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijela udruge.

Članak 17.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom, odnosno dopredsjednik skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge na redovnoj/vanrednoj izbornoj skupštini.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 18.

Zadaci Skupštine su:

 • donošenje Poslovnika o radu, verificiranje mandata izabranih zastupnika Skupštine, donošenje Statuta Udruge, odnosno njegove izmjene i dopune te drugih općih akata iz svoje nadležnosti
 • razmatranje stanja i problematike invalida rada
 • usvajanje izvješća o financijskom poslovanju, aktivnosti i radu svih tijela Udruge između sjednica Skupštine te ocjena njihova rada
 • prihvaćanje Programa rada i Financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu i izvješća za prethodno razdoblje
 • biranje i razrješenje Upravnog i Nadzornog obora, predsjednika Skupštine, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, kao i tajnika Udruge, s tim da Skupština može za izbor tajnika ovlastiti Upravni odbor
 • odlučivanje o udruživanju s drugim udrugama i asocijacijama invalida te bira predstavnike u tim udrugama
 • biranje i razrješavanje likvidatora Udruge
 • obavljanje drugih poslova određenih zakonom ili ovim Statutom

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor sastoji se od 7 članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama Skupštine
 • podnesu ostavku
 • naruše ugled Udruge.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora, tj. član kojeg imenuje Skupština.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

Članak 20.

Upravni odbor saziva se prema potrebi, a najmanje šest puta godišnje.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, a njega zamjenjuje dopredsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor se obavezno sastaje ako to zatraži Nadzorni odbor.
Upravni odbor se sastaje ako to zatraži najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora na izričiti zahtjev.

Upravni odbor je biračko tijelo za izbor predstavnika Udruge u drugim udrugama ili institucijama.

Članak 21.

Zadaci Upravnog odbora su:

 • donosi prijedlog Programa rada i Financijskog plana te nacrte akata Skupštine
 • donosi odluke o usmjeravanju trošenja financijskih sredstava
 • donosi prijedlog odluke o priznanjima
 • donosi odluke i druge mjere radi organiziranja i funkcioniranja Udruge
 • imenuje članove raznih komisija
 • odlučuje o isključenju iz članstva
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu

NADZORNI ODBOR

Članak 22.

Skupština, na prijedlog Upravnog odbora, bira Nadzorni odbor od tri člana i jednog zamjenika koji ne moraju biti iz redova Skupštine, ali moraju biti članovi Udruge.

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti i članovi drugih tijela Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput godišnje, odnosno prema potrebi, saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena ako je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom čl. 18. ovog Statuta.

Članak 23.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru te na redovnom zasjedanju Skupštine udruge.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 24.

Predsjednik Udruge je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik se bira na Izbornoj skupštini tajnim glasanjem, između dva ili više kandidata iz redova članova Skupštine, za mandat u trajanju od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom.

Predsjednik na Izbornoj Skupštini ima ovlasti da predlaže kandidate za članove Upravnog odbora.

Skupština može predloženu listu kandidata izmijeniti i odlučuje o konačnom izboru tog tijela.

Obavlja i druge poslove prema opisu poslova.

Članak 25.

Predsjednik

 • zastupa Udrugu
 • saziva sjednice Skupštine
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge

Članak 26.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 27.

Na čelu stručne službe je rukovoditelj – tajnik. Tajnika bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora i predsjednika.

Prigodom biranja tajnika obvezatno je voditi računa o kriterijima, koje propisuje Upravni odbor Udruge.

Tajnik vodi registar članova.
Tajnik Udruge provodi zaključke Skupštine i Upravnog odbora.
Tajnik Udruge rukovodi radom stručne službe, koordinira proces rada te sudjeluje u radu svih sjednica svih tijela Udruge i priprema materijale za sjednice, pomaže predsjedniku i tijelima Udruge u izvršavanju zaključaka, odluka i drugih poslova za potrebe udruge.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku.

LIKVIDATOR

Članak 28.

Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Udruge.

Likvidator ima/nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator Udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove davanje
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi čl. 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

POSEBNA RADNA TIJELA I KOMISIJE U UDRUZI

Članak 29.

Radi proučavanja i razrade raznih pitanja iz program te pripremanje prijedloga, Upravni odbor može osnovati posebna radna tijela, komisije i druge organizacijske oblike djelovanja.

Aktom kojim se određuju ova tijela, posebno se određuje sastav, broj članova i zadaci.

Navedena tijela mogu biti stalna ili povremena, a prema odluci Upravnog odbora.

ODLUČIVANJE U TIJELIMA UDRUGE

Članak 30.

Sva tijela Udruge su izborna i biraju se, u pravilu, tajnim glasanjem. Javno glasanje može se primijeniti samo ako o tome jednoglasno odluče svi članovi dotičnog tijela. Za izbor svakog tijela Udruge može se istaknuti više kandidata od onog broja koji se biraju.

Tijela Udruge pravovaljano odlučuju kada je na njihovim sjednicama nazočna natpolovična većina od ukupnog broja.

Svoje odluke donose većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova tog tijela.

Za donošenje Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune, potrebno je da se izjasni najmanje dvotrećinska većina nazočnih članova Skupštine.

Prije donošenja Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, obavezno se provodi javna rasprava u trajanju od petnaest do trideset dana.

Članak 31.

Kada se odlučuje o opozivu člana bilo kojeg tijela Udruge, za opoziv mora glasati najmanje dvije trećine ukupnog broja nazočnih članova tijela.

Inicijativu za pokretanje postupka opoziva članova tijela Udruge pokreće Upravni odbor, odnosno Nadzorni odbor Udruge.

 1. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova iz inozemstva
 • pokretne stvari i nekretnine
 • druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 33.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 34.

Financijsko poslovanje odvija se u skladu sa zakonom i drugim propisima na osnovi Financijskog plana koji se donosi svaku godinu.

Naredbodavci za izvršenje Financijskog plana su Predsjednik i tajnik Udruge te druge osobe koje ovlasti Upravni odbor.

Po završetku poslovne godine donosi se završni račun.

 1. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 35.

Za obavljanje stručnih, tehničkih i administrativnih poslova odgovoran je tajnik uz pomoć knjigovođe, blagajnika i čistačice.

Za svoj rad predsjednik, tajnik, knjigovođa, blagajnik i čistačica, ovisno o opsegu i složenosti poslova, primaju novčanu naknadu koju određuje Upravni odbor.

Novčane nagrade mogu se dati članovima pojedinih tijela Udruge za utrošeno vrijeme, kao i za nadoknadu putnih troškova i troškova korištenja privatnog automobila, u okviru zakonskih propisa.

Ukoliko dođe do promjene obima posla kod bilo kojeg izvršitelja, naknadu će regulirati Upravni odbor.

Na osnovi odluke Upravnog odbora može se, dogovorno s drugim udrugama invalida, organizirati zajednička stručna služba za obavljanje pojedinih ili svih stručnih i administrativnih poslova.

Ako ocijeni svrsishodnim, racionalnim i korisnim, predsjednik Udruge može pojedine poslove povjeriti vanjskim suradnicima, stručnom servisu i tome slično.

Članak 36.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VII. NADZOR

Članak 37.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA

Članak 38.

Spor/Sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat,  način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar Udruge, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi sukob/spor interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar Udruge zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 39.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenih zakonom.

 U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi, zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve. Udruga nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važiti Statut donesen na zasjedanju Skupštine 20.7.2005. godine

 

U Varaždinu, ____________ 2015. godine

Predsjednik Udruge:

                                                                                                                           Milan Škvorc

________________