Prava i povlastice


Povlastice koje se mogu ostvariti članstvom

Pravno savjetovalište
Članovi Udruge imaju pravo na pravne savjete i pomoć oko rješavanja pojedinih pravnih pitanja preko pravnog savjetovališta HSUIR-a. Savjetovalište ima za cilj omogućiti bržu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom jer će se voditi evidencija o problemima koji su najurgentniji za rješavanje i pripremati prijedloge za promjene u sustavu.

Pravne savjete daje gospodin LEKE SOKOLAJ, dipl.iur. – izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada, svaki radni dan od 08:00 do 15:00 sati na broj telefona 01 48 12 383 ili 01 48 29 295.

T-com povlastica

Odlukom T-coma član udruge može ostvariti povlasticu od 50% posto na pretplatu i 20 kn besplatnog razgovora, ako telefonska linija glasi na njegovo ime. Povlastica se ostvaruje na jedan fiksni broj linije Halo start ili Super 60. Takva povlastica se ostvaruje zamolbom u koju se navode podaci o vlasništvu priključka i potvrdom o članstvu u udruzi, koje se zatim dostavljaju T- com centru

HRT povlastica

50% popusta na plaćanje mjesečne RTV pretplate Odlukom Upravnog odbora HRT-a ovu povlasticu ostvaruju osobe s odgovarajućom dijagnozom invaliditeta ( među kojima su i osobe oboljele od mišićne distrofije i srodna neuromuskularna oboljenja) i koji su članovi u pripadajućoj udruzi. Potrebno je popuniti obrazac (Liječnička svjedodžba ), koji se dobije u udruzi, a koji potom ovjerava izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite i udruga, a zatim se šalje u HRT, Odjel pretplate, Zagreb, Prisavlje 3, gdje se donosi odobrenje na popust.

Članske pogodnosti u HAK-u

Hrvatski auto-klub odobrio je članovima udruga OSI povlasticu kod učlanjenja u HAK. Time plaćaju umanjenu članarinu (40 kn) i sniženu cijenu knjižice “Auto turing pomoć u RH” (60 kn). Te pogodnosti ostvaruju osobe s invaliditetom od 40% i više koje same upravljaju vozilom, vlasnici vozila koji zbog invaliditeta ne mogu upravljati vozilom ili skrbnik osobe s invaliditetom koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potreba te osobe. Pogodnosti se ostvaruju preko udruge.

Boravišna pristojba

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN broj 35/95, 42/95, 64/00, 42/05, 68/07 te 81/08) slijepe i gluhe osobe, kao i osobe s tjelesnim invaliditetom ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta (nije određen postotak invaliditeta). Potrebno je pokazati člansku iskaznicu ili rješenje o tjelesnom invaliditetu. Povlastice koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti, a ne moraju biti članovi niti jedne udruge

Besplatna cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Pravo na besplatnu cestarinu za uporabu autocesta i objekata s naplatom ( most, tunel, vijadukt i sl. ) imaju pravo osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 80% bez obzira na dijagnozu ili osobe sa 60% oštećenja donjih ekstremiteta. Pravo na besplatnu cestarinu može se ostvariti samo ako je osobni automobil označen naljepnicom i ako se u osobnom automobilu nalazi osoba kojoj je izdana potvrda.

Postupak za izdavanje naljepnice i potvrde/smart kartice započinje predajom pisanog zahtjeva Ministarstvu mora, turizma,prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14, uz dostavu dokaza o određenom postotku tjelesnog oštećenja, a detaljne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva www.mmtpr.hr .
Na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (vidjeti prethodni odlomak za potrebnu dokumentaciju) te uz priloženu fotografiju i presliku osobne iskaznice, Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, Lučko, tel: 6504777) izdaju potvrdu/smart karticu. Prilikom preuzimanja potvrde/smart kartice plaća se iznos od 20,00 kn.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (koja se plaća prilikom registracije osobnog automobila) ne plaćaju osobe s tjelesnim oštećenjem najmanje 80% bez obzira na dijagnozu ili 60% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta (Zakon o javnim cestama, NN broj 180/04, 138/06).

Da bi se povlastica ostvarila, osobni automobil treba biti u vlasništvu osobe s invaliditetom i treba biti propisano označen naljepnicom koju postavlja stanica za tehnički pregled vozila (naljepnica se plaća u iznosu od 17,00 kn), a na temelju rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Za ostvarenje ove povlastice potrebno je obratiti se u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, u Upravu cestovnog prometa, Prisavlje 14, Zagreb sa slijedećim:

  • pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine
  • preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije – dokaz o vlasništvu osobnog automobila).
  • rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • administrativna pristojba (biljeg) u iznosu od 70,00 kn.

Znak pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s invaliditetom čiji su donji ekstremiteti bitno oštećeni tako da onemogućavaju normalno kretanje. Oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 70 %. Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena.

Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet. Osoba s invaliditetom iz članka podnosi zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom tijelu. Uz zahtjev se prilaže rješenje Hrvatskog zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja o postotku oštećenja donjih ekstremiteta na temelju liste tjelesnih oštećenja, te fotografija podnositelja zahtjeva 2×3 cm, 70 kuna biljeg i zahtjev koji se dobije u ured državne uprave u županiji nadležan za promet.

Povlastice Hrvatske željeznice

Povlastice u unutarnjem prometu osobama s invaliditetom i njihovim pratnjama.

Osobe s invaliditetom – Korisnici: donositelji objave za povlašteni prijevoz osoba s invaliditetom željeznicom i brodom. Opseg povlastice: četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu po povlastici od 75% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog ili brzog vlaka.
Osnova povlastice: objava za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom osobe s invaliditetom, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja.

Pratitelji osoba s invaliditetom – Korisnici: donositelji objave za besplatni prijevoz pratitelja osobe s invaliditetom željeznicom i brodom Opseg povlastice: 100% od redovite prijevozne cijene u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka.

Osnova povlastice: objava za besplatni prijevoz pratitelja invalidne osobe željeznicom i brodom, koju pribavlja i ispostavlja ured državne uprave pojedine županije. Objava vrijedi dotle dokle vrijedi objava osobe koju prati pratitelji Sve osobe moraju se javiti u Županijski ured socijalne skrbi gdje im se izdaje objava za putovanje Željeznicom sa popustom od 75 %.